Opći uvjeti poslovanja

FORTIS PROJEKT d.d.
za projektiranje, građenje, trgovinu i elektroničke komunikacije

HR-10000 Zagreb, Nova cesta 184
OIB: 86877525325, MBS: 080718982
koje zastupaju
Marko Obad, glavni izvršni direktor i Siniša Štengl, izvršni direktor

1. Uvodne napomene

Ovaj dokument sadržava opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: "Uvjeti"). Sve poslovne aktivnosti su predmetom ovih Uvjeta te niti jedan nalog se ne bi trebao provesti bez pozivanja na ove Uvjete.
"Fortis Projekt" znači društvo FORTIS PROJEKT d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 184, Hrvatska. Glavna poslovna djelatnost je izgradnja telekomunikacijske infrastrukture, te širokopojasne i podatkovne mreže.
Ovi Uvjeti odnose se na kupce, dobavljače kao i na sve druge poslovne partnere Fortis Projekta (dalje u tekstu: "Klijenti").
"Ugovor" znači svaki ugovor ili sporazum o poslovnoj suradnji koji je Fortis Projekt sklopio s bilo kojim Klijentom te na koji se primjenjuju ovi Uvjeti.

2. Opće obveze Fortis Projekta

Fortis Projekt će pružiti sve upravljačke, inženjerske, projektantske, nadzorne, kadrovske usluge kao i opremu, strojeve, alate, materijal kao i druge potrebne stvari bilo trajne ili privremene naravi, a sve u mjeri u kojoj je to neophodno za pružanje usluge navedene u obrascu Ugovora (dalje u tekstu: "Usluga").
Fortis Projekt izjavljuje i jamči da će Uslugu obavljati u skladu sa međunarodno priznatim dobrim praksama i standardima koji su primjenjivi na Uslugu koja se navodi u Ugovoru. Fortis Projekt će Uslugu izvršavati u skladu s potrebnom vještinom, pažnjom, marljivošću i razboritošću te predviđanjima uglednog ugovarača koji ima iskustva u pružanju Usluge koja je navedena u Ugovoru.
Ugovor će biti u skladu sa svim odredbama primjenjivih zakonodavnih i drugih propisa te će osigurati da se Usluga pruža i da se osoblje ponaša u skladu sa svim primjenjivim zakonskim i drugim propisima.

3. Zdravlje, sigurnost, okoliš i zaštita

Fortis Projekt i Klijenti će osigurati da sve Ugovorne strane aktivno slijede najviše standarde zdravlja, sigurnosti, okoliša i zaštite, a u vezi obavljanja Usluge.

4. Narudžba

Fortis Projekt će prihvatiti narudžbu Klijenta samo u pisanom obliku putem faksa, pošte, e-maila, web stranice ili uz prethodni dogovor na drugi elektronički način. Ukoliko narudžba nije ispravno izvršena, utoliko Fortis Projekt neće biti odgovoran za odbijanje narudžbe.

5. Plaćanje

Plaćanja će biti izvršena u nacionalnoj valuti osim ako je drugačije određeno Ugovorom.
Naknada za Uslugu biti će naplaćena sukladno ovim Uvjetima i važećim Cjenikom.
Cjenik je valjan do opoziva. Fortis Projekt ovlašten je mijenjati Cjenik u bilo koje doba sa obvezom objave Klijentima na pravovremen i prikladan način. Cjenik, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, dostupan je na službenoj web stranici Fortis Projekta.
Ako zbog propusta Klijenta podaci o identitetu Klijenta, broj računa te drugi podaci potrebni za pravilno evidentiranje uplate nisu ispravno uneseni u obrazac za plaćanje, Fortis Projekt neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate proizašle iz navedenih razloga sve dok Klijent ne dostavi Fortis Projektu dokaz o izvršenoj uplati.
Klijent je dužan platiti račun na kojem je specificirana Usluga u cijelosti do dana dospijeća navedenog na računu. Plaćanje bi trebalo biti izvršeno u roku 60 (slovima: šezdeset) dana od dana izdavanja računa. Za zakašnjela plaćanja, Fortis Projekt ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

6. Suspenzija ili izmjena

Klijent ima pravo, uz obavijest Fortis Projektu, naložiti suspenziju ili izmjenu kompletne Usluge ili jednog njezinog dijela. Svaka dodatna naplata naknade ili njezina izmjena bit će vrednovana prema odgovarajućim cijenama određenim u Ugovoru, ili u nedostatku istoga, pravična procjena bit će izvršena od strane Fortis Projekta.

7. Viša sila

Ako događaj prouzrokovan višom silom dovede do neispunjenja ili zakašnjenja jedne od strana u pogledu izvršenja obveza određenih Ugovorom, takva obveza bit će obustavljena za vrijeme događaja prouzrokovanog višom silom.
Strana koja postane svjesna događaja uzrokovanog višom silom koji može prouzročiti ili za koji postoji vjerojatnost da će prouzročiti bilo kakvo neispunjenje ili zakašnjenje toj strani koja izvršava obvezu prema Ugovoru, mora:
  • • odmah obavijestiti drugu stranu; i
  • • obavijestiti drugu stranu o razdoblju za koje je procijenjeno da će se takvo neizvršenje ili kašnjenje odvijati.
Strana na čije je izvršavanje obveza iz Ugovora utjecao događaj prouzrokovan višom silom, mora poduzeti razumne mjere kako bi ublažila učinke istog.

8. Raskid ugovora

Svaka strana Ugovora ovlaštena je raskinuti Ugovor bez navođenja posebnih razloga. Raskid mora biti u pisanoj formi te proslijeđen drugoj strani.
Svaka strana Ugovora može raskinuti Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju ako druga strana nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u Ugovoru i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 15 (slovima: petnaest) radnih dana od dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se takva povreda ili neizvršavanje obveza iz Ugovora navodi.
Obje strane imaju pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije, kao i insolventnosti, blokade i prezaduženosti druge strane.
O raskidu Ugovora potrebno je obavijestiti drugu stranu pisanom obaviješću upućenom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

9. Povjerljivost podataka

Bez izričitog pisanog ovlaštenja druge strane u Ugovoru, tajni podaci mogu se koristiti samo u svrhe određene Ugovorom.
Strane Ugovora će poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitile tajnost te izbjegle otkrivanje i neovlaštenu uporabu tajnih podataka. Štoviše, strane Ugovora će poduzeti jednake mjere i oprez sa stupnjem pažnje ne manjim od onog kojeg poduzimaju u pogledu vlastitih tajnih podataka.
Strane Ugovora suglasno utvrđuju da se obveza čuvanja tajnosti podataka Ugovora ne odnosi na sljedeće podatke:
  • • koji se već nalaze u posjedu druge strane Ugovora u pogledu kojih ta druga strana nije bila u obvezi čuvati ih u tajnosti;
  • • koji su u trenutku ili nakon sklapanja Ugovora objavljeni u javnosti, a za koju objavu ne odgovara druga strana;
  • • koje je u trenutku ili nakon sklapanja Ugovora potrebno objaviti odnosno dostaviti sukladno važećim propisima ili odluci nadležnog državnog tijela.
Obveza čuvanja tajnosti informacija navedena u ovom članku ostat će na snazi trajno i nakon prestanka važenja Ugovora.

10. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Strane Ugovora utvrđuju da je za Ugovor mjerodavno pravo Republike Hrvatske.
Strane se obvezuju sve eventualne sporove koji proizlaze iz Ugovora riješiti mirnim putem u skladu sa odredbama Ugovora, ili u skladu sa zakonima i drugim primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Ako strane ne postignu sporazumno rješenje, za rješavanje spora stvarno će biti nadležan sud u Zagrebu.

11. Završne odredbe

Ugovor zamjenjuje sve prethodne usmene ili pisane dogovore između strana Ugovora u pogledu sadržaja koji je uređen Ugovorom. U slučaju nesporazuma između glavnih odredbi i aneksa Ugovora, prevladat će glavne odredbe.
Ako pojedina odredba Ugovora postane nezakonita, nevaljana ili neprovediva, takva nezakonitost, nevaljanost ili neprovedivost neće utjecati na zakonitost, valjanost ili provedivost bilo koje druge odredbe Ugovora. Odredbe Ugovora koje su stavljene izvan snage ili se ne mogu izvršiti, Ugovorne strane moraju u najkraćem roku zamijeniti novim odredbama koje su bliske ostvarenju cilja koje su Ugovorne strane htjele postići.
Ovi Uvjeti objavit će se na web stranici Fortis Projekta. Uvjeti stupaju na snagu na dan objave.
Fortis Projekt pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Klijent biti pravovremeno obaviješten na službenim internetskim stranicama ili na drugi primjeren način.

Preuzmi opće uvjete poslovanja (ver. 2020-08-20).

Preuzmi .pdf dokument